Meer resultaten voor wet medische keuringen

   
 
 
 
wet medische keuringen
 
FlexNieuws Wet op de medische keuringen.
Wet op de medische keuringen. Wet op de medische keuringen. De Wet op de medische keuringen is per 1 januari 1998 in werking getreden en regelt dat een aanstellingskeuring enkel mag plaatsvinden als aan in de wet gestelde voorwaarden is voldaan.
Medische keuring Wikipedia.
Rijbewijskeuring in Nederland vereist voor automobilisten van 70 jaar en ouder en bij het aanvragen of verlengen van een rijbewijs CE vrachtwagen of DE bus. Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Medische keuring of met Medische keuring in de titel.
Aanstellingskeuringen CKA Werkprogramma SER.
De Wet op de medische keuringen Wmk bevat onder meer regels omtrent keuringen, die plaats vinden in verband met het aangaan of wijzigen van een burgerrechtelijke arbeidsverhouding of een aanstelling in openbare dienst. Daarbij is bepaald dat een aanstellingskeuring slechts mag plaatsvinden als aan een aantal voorwaarden is voldaan.
Wet op de medische keuringen Externe bronnen Arboportaal.
De Wet op de medische keuringen en het Besluit aanstellingskeuringen bepalen de gang van zaken bij aanstellingskeuringen. Op deze pagina leest u meer over de Wet op de medische keuringen. Ga naar Wet op de medische keuringen directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl.
AOVergelijken.nl AOV begrippenlijst Wet Medische Keuringen WMK.
Start een gratis AOV vergelijking. AOVergelijken.nl AOV Begrippenlijst Wet Medische Keuringen WMK. Wet Medische Keuringen WMK. Het protocol bepaalt dat het verzamelen van medische informatie door verzekeraars alleen toegestaan is als dit doelgericht is en als het relevante informatie betreft.
Periodieke medische keuring CAR-UWO.
Het PPMO vervangt de oude keuringen. Dat betekent niet dat vanaf dat moment alle organisaties ook de oude testen direct vervangen door het PPMO. Het PPMO wordt geleidelijk ingevoerd. Het LOGA heeft afgesproken het PPMO na een aantal jaar te evalueren. Mogelijk dat de test moet worden aangepast, bijvoorbeeld vanwege de wijziging van functies binnen het brandweervak. Wetgeving in verband met de medische keuring.
Hoe zit het ook al weer met de aanstellingskeuring? Personeelsnet.
Pas als het niet anders kan. Een groot aantal werknemers en werkgevers denkt dat een medische keuring als sluitstuk van een sollicitatieprocedure altijd mag, of alleen niet als de betrokken sollicitant daartegen bezwaar heeft. Maar de Wet op de medische keuringen Wmk, die sinds 1998 geldt, stelt strenge regels aan het medisch keuren van sollicitanten.
Verzekeringskeuringen protocol.
In dit protocol staan richtlijnen die verzekeraars in acht moeten nemen bij keuringen voor levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenverzekeringen die niet vallen onder het keuringsverbod van artikel 4 van de Wet op de medische keuringen. Met dit protocol wordt een goed evenwicht gewaarborgd tussen de rechten en plichten van de verzekeraar, degene die wordt gekeurd en de betrokken medici.
Gezondheidsverklaring en hypotheek? Advies van De Hypotheker Hypotheker.
Iemands rechten bij een keuring voor een verzekering zijn vastgelegd in de WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de WMK Wet op de Medische Keuringen. Alleen artsen mogen medische keuringen uitvoeren. De keuringsarts mag niet de huisarts of specialist zijn.

Contacteer ons